Үүнийг зөвхөн Internet Explorer9-д уншина. Use of Traditional Medicine in Mongolia: a Survey

ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᡁᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠥᠭᠰᠡᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠲᠠᠨᠳᠹᠤᠷᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠠᠨᠠᠭᠠᠨᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠤᠨ ᠪ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠵᠤᠾᠠᠨ ᠾᠤᠫᠺᠢᠨᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠠᠬᠤᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠨᠡᠢᠢᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠠᠠᠭᠣᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠠᠭᠠᠴᠢ ᠵ᠂ ᠠ᠂ ᠪᠧᠷᠨᠰᠲᠧᠢᠨ᠂ ᠮ᠂ ᠠ᠂ ᠰᠲᠢᠪᠢᠴ᠂ ᠰ᠂ ᠯᠧᠪᠠᠷᠤᠨ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ 2002 ᠣᠨ ᠪ Complementary Therapies in Medicine ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 10 ᠳᠠᠬᠢ ᠳᠣᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠬᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 〔ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠡᠯᠲᠤ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ〕 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠥᠭᠥᠯᠡᠯ ᠵᠢ ᠡᠨᠳᠡ ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠵᠦ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ ᠠ᠃

ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠣᠯᠭᠠ

ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠯᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠯᠳᠦ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠵᠡᠭᠦᠦ ᠡᠮᠴᠢᠯᠭᠡᠭᠡ᠂ ᠣᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠮ ᠲᠠᠩ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠶ ᠠ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠣᠯᠡᠨ ᠵᠥᠢᠯ ᠢ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠡᠮ ᠡᠮᠴᠢᠯᠭᠡᠨ ᠪ ᠬᠤᠯᠢᠮᠠᠭ ᠨᠢᠭᠡᠳᠡᠯ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦ 1990 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠼᠢᠶᠠᠯᠢᠰᠲ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠥᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠬᠥᠷᠲᠡᠯ ᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠦ ᠠᠨᠠᠭᠠᠨᠬᠣ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠰᠣᠷᠴᠦ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠣᠷᠢᠶᠡᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠯᠠ᠃ ᠲᠣᠰ ᠣᠯᠣᠰ ᠪᠢᠶ ᠡ ᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪ ᠳᠠᠷᠠᠭ ᠠ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠣ ᠣᠬᠣᠭᠠᠨ ᠪ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠣ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠭᠠᠬᠣ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠦ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯᠲᠦ ᠳᠤᠷ ᠰᠢᠨ ᠠ ᠣᠶᠦᠲᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠡᠮᠴᠢ ᠠᠯᠢ ᠠᠯᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠣᠷᠢᠳ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠮᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠳᠠᠪᠲᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠵᠦ ᠳᠢᠫᠯᠤᠮ ᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠢᠨ ᠠ᠃ ᠤᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠪᠠᠷ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠶ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠣ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠡᠮᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠲᠣᠰ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠣ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠲᠦᠪ ᡂᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡ ᠨᠢᠯᠢᠶᠡᠳ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ ᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠢᠢᠬᠣ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ 1998‌—1999 ᠣᠨ ᠪ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠦ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠡᠠᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭ 20 ᠬᠣᠪᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠩ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠦ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠣ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠣᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢᠢᠯᠠ᠃

ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠦ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠣ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠲᠦ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠵᠢᠡᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ ᠠ᠃ ᠡᠢᠢᠮᠦ ᠪᠠᠢᠢᠲᠠᠯ ᠠ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠣ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠥᠷᠥᠨ ᠡ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠪ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠭᠠᠨ ᠳᠦ ᠮᠠᠰᠢ ᠪᠠᠭ ᠠ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠳᠤᠷᠢᠳᠠᠭᠠᠳᠦᠢ ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠪᠠᠢᠢᠭ ᠠ ᠨᠢ ᠭᠠᠢᠢᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠶᠦᠮ᠃ ᠳᠡᠯᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠭᠣᠯᠭᠠ ᠵᠢᠨ 1983 ᠣᠨ ᠪ ᠮᠣᠨᠭᠭᠤᠯ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠲᠠᠢᠢᠯᠠᠩ ᠳᠦ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠠᠨᠨᠠᠭᠠᠬᠣ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠥᠩᠭᠡᠵᠦ ᠶᠧᠥᠷᠥᠫ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠭᠡᠭᠡᠨ  ᠳᠦ ᠣᠷᠭᠠᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠮ ᠳᠠᠩ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠡᠳᠡᠷᠭᠡᠷ  ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢ  ᠳᠡᠢ ᠪᠤᠳᠢᠰ ᡂᠨ ᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠰᠢᠯᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ ᠠ ᠳᠡᠲᠦᠢ ᠯᠠ ᠳᠣᠷᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ ᠠ᠃

ᠡᠨᠡ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ ᠠ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠨᠭᠭᠤᠯ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠣᠷᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠣᠭᠴᠢᠳ  ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠦ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠭᠡ ᠥᠢᠯᠴᠢᠯᠬᠡᠨ ᠪ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠥᠨᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠵᠢᠭᠣᠯᠠᠬᠣ ᠪᠠᠢᠢᠯᠠ᠃

ᠥᠷᠭᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠯ ᠪᠤᠢ ᠁᠁

No comments:

Post a Comment

Free Hit Counter