Төмөр үрил найруулах арга

Төмөр үрил найруулах арга хэмээх нэгэн жижиг тэмдэглэлийг сударын хуудасан завсараас олсоноо энд тавьлаа. Маш сонирхолтой нууц жор шүү.

ÅPÅ-MÅ-Ǩm-HÛ-„À-¾-xG-º±¾-¾ôü ¿UGÅ-¼Û¾-iÛ¾-qºÛ-fzÅ-¾-Í-¼Þ-¼-GÅï¼-¤hôGü hï-¿e¼-¤-‚ãP-m-Í-¼Þ-¼-Á-Vïm-¼Þ¾-ÅÞm-¤ïh-q-zTßü z-¼Þ-¼-¿S-ü BÝ-¼Þ-¼-zhÝmü ƒG-ŸÝm-z¸P-qô-!Í-¼Þ-¼-hP-¤Z¤Å-qü ¯Û-zŸÛm-zbGÅ-¾-Vß-¯P-hP-¢¼-Çeï-G¼-ÇÀ-Ÿô-®¤-‚Å-¾-¿UGÅ-Çoôh-hÝ-‚ãGÅ-¾ü ÇÀm-hP-iôh-»ôh-qºÛ-ż-ŸG-GÅÞ¤-GZ¾-¾-¤hôG-mG-qô¼-ÅôP-z-hP.ü hï-¾-ºhïzÅ-qºÛ-D-±¼-mÛü Gݼ-Gݤ-z¸P-qô-fÞm-¿S-ü JÀ-¯Û-z¸P-qô-fÞm-GÅÞ¤ü !JËÛ-!!¶P-fÞm-GÅÞ¤ü hô¤-¤FÛÅ-fÞm-GÅÞ¤ü ¾Û-ÁÛ-ÅÞG-Ǩï¾-Tß-GP-²-bÛ-;-;ô-¾-Í-¼Þ-mG-VßP-fÞm-¿S.ü hï-n¤Å-Åï-ºƒâºÛ-DÞ-zÅ-ºh¤-ºfGÅ-ZÛm-GÅÞ¤-‚Åüü ÁÛm-bà-mG-qô¼-ºHã¼-zºÛ-±ïü ¼Û¾-zÞ-Æm-GTÛG-®¤-‚Å-¾ü ¤-Ç+¤-qºÛ-z¼-iÛ¾-VGÅ-¾ïGÅ-q¼-‚Å-¾ü G¸º-Ç+¼-±ïÅ-IPÅ-z¸P-zºÛ-hÝÅ-¼Û¾-zÞ-¿S-zhÝm-ÅôGÅ-m-±ôh-hP-¢¼-z-dïmüü wm-»ôm-mÛ-¤ÛG-GÛ-mhü ÁÝ-zü »ôm-(wô-)¤VÛm-mhü hÝG-mhü FG-¤FÛÅü ±h-½‰ÛP-ü ºI¤Å-ºFâGÅ-ˆÛ-GZïm-qô-„À-m-¤ïh-qºôüü üü

No comments:

Post a Comment

Free Hit Counter