АГАР ХАЧАР НАЙРЛАГА

Урьд бичсэн Лувсаншадав маарамбын солио өвчнийг эмчилсэн туршлагат гарсан Агар хачар гэдэг найрлагын тухай тодруулан бичихийг зарим эмч нар маань асуусан тул энд тусгайлан бичье.


АГАР ХАЧАР
Найрлага: Задь, рүда, арнаг тус бүр 5гр, ниншоша, бойгар, агарү, чүсринтаг тус бүр 15гр, жүган, арүра, нагагэсар, хач гүргүм тус бүр 10гр, цалгод 50 граммыг нягт талхдаад удаа бүр 3 граммыг буцалсан усаар даруулж уулгана.
Чадал эрдэм: Зүрхний халуун, зүрхэнд хий цус харавсанд туслах бөгөөд гол зүрх дэлсэж, зүрх түгшихэд онц сайн байдаг.

No comments:

Post a Comment

Free Hit Counter